رنگ مخازن نفتی | راهنمای رنگ مخازن نفتی | Painting oil tanks

رنگ مخازن نفتی
رنگ مخازن نفتی : 

شرکت های ملی نفت و گاز استاندارد های خاص خود را برای رنگ آمیزی نفت و گاز  برای رنگ مخازن نفتی دارند.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰات در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ و رنگ آمیزی انواع مخازن ذخیره، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه . اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ : روﺷﻬﺎی رﻧﮓ آﻣﻴﺰی، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻧﮓ آﻣﻴﺰی و ﺟﺪول ﻓﺎم رﻧﮕﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در رنگ مخازن برای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی فوﻻدی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، واﺣﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﮔﺎز، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺎز، ﺳﺎزه ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی رنگ مخازن نفتی و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ می ﺑﺎﺷﺪ.(معمولا یا پرس یا پاشش)، و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻓﻠﺰی ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮردﮔﻲ در اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود. ﻣﻴﺰان ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻓﻠﺰ یا اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎیی نباید از ۱/۳ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (۵۰mils/year) در سال تجاوز کند. این پوشش را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮای ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻫﻮا و ﻏﻮﻃﻪ ور و ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ از آﻟﻴﺎژﻫﺎی ﻣﻘﺎوم روﻛﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص و آﺳﺘﺮی یا ﻟﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

همچنین استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب رﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ۱۱ ﮔﺮوه رﻧﮓ و ۵۶ سامانه رﻧﮓ آﻣﻴﺰی )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ۹ (ﺟﺪول رﻧﮓ) میﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود.

ﺗﻌﺎرﻳﻒ، اﻧﻮاع ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی ﺧﻮرﻧﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است.

رنگ مخازن نفتی
رنگ مخازن نفتی
موارد مورد تایید استاندارد های شرکت های ملی نفت و گاز برا رنگ مخازن نفتی : 
اﺳﻴﺪﺷﻮﻳﻲ

در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﻤﻮدن ﻓﻮﻻد در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوی اﺳﻴﺪ و ﻣﻮاد ﺑﺎز دارﻧﺪه اﻛﺴﻴﺪی زﻧﮓ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی از ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد . پس از اﺳﻴﺪ ﺷﻮﺋﻲ و ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ” شسته و خشک شود.

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺑﻼﺳﺖ

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری و زﺑﺮی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ (ﺑﻮﻳﮋه ﻓﻮﻻد ) ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺮادهﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻮﻻدی، ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰ (ﺷﻦ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮای ﻓﺸﺮده، ﻧﻴﺮوی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ آب.

ﭘﻮﺷﺶ

اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای رنگ مخازن نفتی رﻧﮕﻬﺎ، ﻟﻌﺎﺑﻬﺎ، لاک اﻟﻜﻞ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ، مایع ﺷﻮﻧﺪه ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻼط ﻗﻴﺮی ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺑﺼﻮرت ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎﻣﺪ،  ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻓﺎم

ﭘﺪﻳﺪه ای از ﻧﻮر را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺟﺴﺎم ﻳﻜﺴﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﻴﺰ داده میﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ

ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی از ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی رﻧﮓ و ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺳﺨﺖ ﺷﺪن

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد (ﻧﻈﻴﺮ رزﻳﻦ ) زﻣﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ زمانی .

دوام

ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮات رﻧﮓ آﻣﻴﺰی.

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری دﺳﺘﻲ

آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮس ﺳﻴﻤﻲ، ﺗﺮاﺷﻴﺪن و ﭼﻜﺶ ﻛﺎری را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی داﺧﻞ آب ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻜﻮﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﻛﻪ ﺑﻄﻮر داﻳﻢ داﺧﻞ آب ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ (ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺮﻳﻦ) برای رنگ مخازن نفتی

ﻻﻳﻪ ای از رﻧﮓ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ رنگ

اﺻﻮﻻ اولین تعمیرات اﺳﺎﺳﻲ رنگ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮردﮔﻲ Ri3 باید انجام گردد (سطح زنگ زدگی ۱٪ است).

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری دﺳﺘﻲ

ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻄﺮﻳﻖ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎیﻗﺪرﺗﻲ.

ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ

ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺗﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻠﻈﺖ ًﻏﺎﻟﺒﺎ زﻳﺎد ﻣﻪ ﻧﻤﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﻲ ﭘﻲ در وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ در ﺗﻤﺎس داﺋﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻧﺎﺷﻲ از  ﭘﺎﺷﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ  دارای ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی دی اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد وﺟﻮد دارد.

ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻠﺰی

وﺟﻮد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

آب ﺑﺪون ﻧﻤﻚ

ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺎزن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺨﺎزن آب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺗﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد.

رﻧﮓ

ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻳﻚ ﻣﺎده آﻟﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه.

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری ﺑﺎ اﺑﺰار ﺑﺮﻗﻲ

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﺮﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﻴﺰی را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

رﻧﮓ آﺳﺘﺮی

رﻧﮓ آﺳﺘﺮی ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ، ﺑﺎزدارﻧﺪه ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻼل اﺳﺖ . آﺳﺘﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻻﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ روی ﻓﻮﻻد ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

آب درﻳﺎ

آب درﻳﺎ و دﻳﮕﺮ آب ﻫﺎی ﻧﻤﻚ دار و آب  ﺧﻮر را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺳﺎﻳﻪ

ﺳﺎﻳﻪ از ﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط رﻧﮓ که ﺣﺎوی رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﺷﺶ برای رنگ مخازن نفتی 

ﻧﺎﺣﻴﻪ ای از ﺳﺎزه ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮ ج ﺷﻜﻦ، دﻳﻮارﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﻜﻮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وزش ﺑﺎد، ﺟﺬر و ﻣﺪ و ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب و ﻳﺎﭘﺮﺗﺎب ﭘﻲ ﭘﻲ در آب ﺷﻮر ﻗﺮار دارد.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ

ﻫﺮ روﺷﻲ ﻛﻪ در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ برای رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺑﻜﺎر رود را ﮔﻮﻳﻨﺪ . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی آﻣﺎده ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﺳﺘﻲ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﻮده و درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎری ﺑﻴﺶ از چهار ﻧﻮع رﺳﻮب ﺑﺮداری و زﻧﮓ زداﺋﻲ ﻓﻮﻻد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

در آخر رنگ مخازن نفتی باید دارای استاندارد هایی باشد تا مورد تایید شرکت های نفت و گاز قرار بگیرد.

 

شرکت رنگ افروز فرنام ، بهترین تولید کننده رنگ های ترافیکی ، جدولی و…آماده انجام سفارشات مربوطه ب بهترین کیفیت برای شما میباشد.برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *