اسپری رنگ روغنی

اسپری رنگ روغنی شرکت رنگ افروز فرنام که بر پایه روغن است دوام بیشتری نسبت به رنگ های پایه آب دارند و پوشش بیشتری نسبت به قوطی های رنگ دارند.

دسته: