رنگ افروز
رنگ افروز

رنگ ترافیکی سرد

رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست

رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست نیز بر پایه رزین آکریلیک ترموپلاست حلالی می باشد.

رنگ سرد ترموپلاست مقاومت بسیار عالی در برابر شرایط جوی و آب و هوایی ، انعطاف پذیری و الاستیسیته مناسب ،پوشش و چسبندگی بسیار خوب بر روی سطوح آسفالتی و سیمانی دارد.

موراد استفاده رنگ سرد ترموپلاست :

از رنگ سرد ترموپلاست در خط کشی سطوح خیابان های شهری و بین شهری با ضخامت مناسب ، جاده ها ،خطوط عابر پیاده ،زمین ها و محوطه های ورزشی ، جداول و پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های رنگ سرد  :

نوع فام: فام رایج ترافیکی

درصد حجم جامد: 1±52

نقطه اشتعال: 21  درجه سانتیگراد

دانسیته= 1/3-1/6 gr/cm دمای 25 درجه سانتیگراد

ویسکوزیته:105-85 کریس

مکانیسیم سخت شدن: تبخیر حلال

ضخامت فیلم خشک:500-400 میکرون

ضخامت فیلم تر:800-1000 میکرون

قدرت پوشانندگی رنگ سرد ترافیکی:

gr 110 در هرمتر طول خط کشی به عرض 15 سانتی متر و ضخامت 800-1000میکرون فیلم تر

زمان خشک شدن سطحی(25 درجه سانتی گراد):

حداکثر 20 دقیقه

زمان خشک شدن کامل(25 درجه سانتی گراد):

حداکثر120 دقیقه

موارد ایمنی که باید برای اجرا ترافیکی سرد ترموپلاست رعایت شود :

1.رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست قابل اشتعال بوده.به این منظور از قرار دادن این رنگ در مقابل مواد آتش زا و وسایل الکترونیکی و گرامیشی ، خودداری فرمایید.

2.در زمان استفاده از تنفس گازها و بخارات حاصله جدا خودداری فرماید

3.حتما از وسایل ایمنی مثل  ،ماسک تنفس،کلاه و دستکش استفاده کنید.

4.در صورت استفاده این رنگ در محیط در بسته ، حتما از تهویه مناسب استفاده کنید